JEDNOGŁOŚNIE ZA WÓJTEM

W gminie Teresin 12 lipca radni debatowali nad Raportem o stanie Gminy Teresin za 2020 rok i udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Radni uchwalili też udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Mieszkańcy gminy z Raportem o stanie gminy Teresin mogli zapoznać się na stronie internetowej urzędu lub bezpośrednio w urzędzie gminy. Raport ten zawiera m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów. Również są w nim dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku np. o gospodarce odpadami, realizacji polityk społecznych, czy informacje o najważniejszych inwestycjach w minionym roku.

Podczas dyskusji nad raportem przedstawione zostały pozytywne opinie na temat dokonań gminnego samorządu w ubiegłym, pandemicznym roku.

Poparli zgodnie wójta

Następnym punktem sesji było zapoznanie się radnych ze sprawozdaniami finansowymi oraz oceną wykonania budżetu gminnego za 2020 rok. Z tych opracowań wynikało, że dochody budżetu zostały wykonane w 95,48 procentach, natomiast wydatki w 95,07 procentach. Z kolei fundusz sołecki został wykonany na poziomie 91,68 procent, a inwestycje – w 97,36 procentach.

W 2020 roku budżet gminy wynosił 74,9 mln złotych i był o 17 procent większy niż w 2019 roku. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie realizacja ubiegłorocznego budżetu przebiegała prawidłowo. Nie było naruszenia dyscypliny finansowej, pomimo mniejszych niż planowano wpływów po stronie dochodów. Samorządowcy wykazali się przezornością i oszczędnością w planowaniu wydatków. Wójt uzyskał pozytywną opinię RIO za sprawne wykonanie budżetu w 2020 roku. Również sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowały komisje rewizyjna oraz budżetowa rady gminy.

Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu, tak więc udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Olechowskiemu zostało uchwalone jednogłośnie. Również wcześniejsze głosowanie nad wotum dla wójta zaufania też było ze stuprocentowym poparciem.

Wójtowe „oczko”

Wójt Marek Olechowski podziękował wszystkim radnym, pracownikom gminy, a szczególnie sekretarzowi i skarbnikowi gminy Teresin, jak też sołtysom za owocną współpracę, podkreślając, że zgoda i wzajemne zrozumienie są podstawą sprawnego i skutecznego działania.

­– Nie byłem nigdy mocny z matematyki, dlatego cieszę się, że mam tak dobrego skarbnika, bo rzeczywiście w tamtym roku niełatwo było poskładać budżet, z uwagi na to, że dochody były niższe, niż pierwotnie zakładaliśmy. To niestety będzie się za nami ciągnąć – mówił Marek Olechowski po otrzymanym absolutorium.

Co ważne podkreślenia, jest on jednym z najdłużej sprawujących funkcję wójtów na terenie powiatu sochaczewskiego. Tegoroczne absolutorium było dla wójta Olechowskiego 21. z kolei. Jak to określił, jest to jego samorządowe „oczko”. Gmina pod kierownictwem Marka Olechowskiego może pochwalić się wieloma sukcesami. Sprawnie realizowane są inwestycje oraz działania społeczne.

– Dziękuję za pobłażliwość, bo czasem, jak każdy, popełniam błędy, dziękuję też za słowa krytyki, bo jesteśmy w takiej grupie, że możemy sobie mówić prawdę, nie obrażamy się na siebie. Niektórzy z zewnątrz pytają, jak my to robimy, że tak dobrze układa nam się współpraca mimo zmian w składzie rady. Otóż potrafimy ze sobą współpracować, jesteśmy cierpliwi i wyrozumiali. Stójmy na straży tego, co samorząd robił, robi i powinien robić, a reszta się ułoży – podsumował wójt gminy Teresin.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*