Zmiany z nowym rokiem

Fot. UG Teresin

Na ostatniej sesji 30 grudnia, radni Gminy Teresin przegłosowali nie tylko przyjęcie nowego budżetu na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2031, ale też inne ważne uchwały dotyczące m.in. stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2021 roku, współpracy międzygminnej oraz spraw związanych z funkcjonowaniem programów i ustalili wykaz wydatków niewygasających z upływem minionego roku budżetowego. Mimo natłoku spraw, sesja przebiegała sprawnie i uchwały przechodziły jednogłośnie.

Zwykle na koniec roku kalendarzowego przyjmowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na kolejny rok kalendarzowy. Tak było i w tym przypadku. Niektóre z gmin starają się takie programy ustalać na koniec roku, gdyż ma to związek z wydatkami budżetowymi, które co roku trzeba uwzględniać. Maria Wójcicka, pełnomocnik wójta do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zaznaczyła, że oba programy powstały w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę problemów społecznych w gminie i określają lokalną strategię w tym zakresie. Ich celem jest maksymalne zmniejszenie negatywnych skutków oraz zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii. W tym roku planuje się zwiększenie profilaktyki, poprzez podwyższanie poziomu wiedzy o środkach psychoaktywnych, preferowanie trzeźwości oraz przez działania sportowe i rekreacyjne. W programach postawiono na współdziałanie organizacji, instytucji i osób promujących zdrowy styl życia.

Stawiają na współpracę

Radni zdecydowali na ostatniej sesji w roku 2020 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie. Ten wypoczynek organizowany jest w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Pomoc ta zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze budżetu gminy w wysokości 16 500 złotych.

Ponadto radni wyrazili zgodę na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Wiskitki dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obie gminy. Wiąże się to z dużym ruchem mieszkańców obu terenów w związku z pracą.

Jednocześnie radni poprzez Marka Olechowskiego, wójta gminy Teresin, przekazali samorządowcom z Wiskitek gratulacje z okazji uzyskania praw miejskich. Miejscowość ta odzyskała prawa miejskie zabrane ukazem carskim w XIX wieku za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym.

Przyjęty został ponadto Roczny program współpracy gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Priorytetem w 2021 roku ma być działalność na rzecz seniorów, głównie wspomaganie ich działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych oraz działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na te cele zaplanowano wsparcie z budżetu w wysokości 22 tys. złotych.

Przeniesienie wydatków

Radni na sesji ustalili też wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020. Należą do nich: wydatki w kwocie 124 520,85 złotych przeznaczone na poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej w Teresinie. Realizacja tej inwestycji zakończona będzie 30 kwietnia. Ponadto przeniesione są wydatki na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Zielonce, sięgające 34 163,25 złotych, gdzie finisz inwestycji zaplanowany jest na 30 marca.

Ostatnie przeniesione wydatki na 2021 rok, to rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej Szymanów – Skrzelew z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi. Tu koszt sięga 609 060,30 złotych, a ostateczny termin realizacji równo za pół roku – 30 czerwca.

 Zmiany w stawkach

Radni zadecydowali, że od 1 stycznia zmieni się kwota dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. Obecnie obowiązującą stawką jest 400 złotych miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. Z nowym rokiem dotacja zostanie zmniejszona o połowę i będzie stanowiła kwotę 200 złotych.

Ulegają też zmianie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, jakim jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Ogółem dotacja ta wynosi 1,5 mln złotych. W jej ramach naliczane będzie 0,08 zł do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni, 0,10 zł do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych, a 0,50 zł do jednego metra sześciennego wody i również 0,50 zł do jednego metra sześciennego ścieków. Stawki te wchodzą wżycie z nowym rokiem.

Bogumiła Nowak

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*