BROCHÓW MA NOWY BUDŻET

W 2020 roku gmina Brochów wchodzi z nowym budżetem, który radni przyjęli bez zastrzeżeń. Po stronie dochodów planowane jest 20 822 490 złotych, a wydatków – 20 996 490 złotych. Radni przyjęli też Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2032. Jednogłośnie też zaaprobowali nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzisławowi Chrzanowskiemu – prezesowi OSP i byłemu radnemu gminnemu.

Przed przyjęciem nowego budżetu radni w grudniu minionego roku dokonali ostatniej korekty w budżecie na 2019 rok. Zmiana to wynik przesunięć finansowych i dotacji. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kromnów, dopisano do budżetu 100 tysięcy złotych. W sumie strażacy dostali na zakup 246 880 złotych. Gmina dodatkowo wsparła modernizację świetlicy w Kromnowie i w Miszorach. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności gmina otrzymała ponad 61 tys. złotych na Śladów i Przęsławice, w których OSA już działają.

Budżet nieco mniejszy

Po zmianach ubiegłoroczne dochody budżetowe zamknęły się kwotą 22 374 279 złotych, wydatki 25 106 224 złote. Tegoroczny budżet zaplanowano w nieco niższej wysokości, ale wynika to z możliwości gminy. Planowane dochody to 20 822 490 złotych, a wydatki 20 996 490 złotych.

­– Jak co roku najwięcej w gminie przeznaczane jest na oświatę i wychowanie, a także świadczenia społeczne. To ponad 13 milionów złotych z naszego budżetu. To wynika z zapisów ustawowych. Pozostała kwota, to wydatki administracyjne i inwestycyjne. Zatem każdego roku musimy bardzo skrupulatnie gospodarzyć, żeby utrzymać dyscyplinę finansową – wspomniał Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Łącznie na oświatę zarezerwowano 6 823 822 złotych. Najwięcej, gdyż ponad 6 milionów złotych, pochłonie fundusz przeznaczony na szkoły gminne oraz program Erasmus+, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji uczniów. Nieco ponad 600 tysięcy złotych przeznaczone zostało na oddziały przedszkolne i Niepubliczne Przedszkole Łoszaki w Lasocinie. Pozostała kwota to dowozy uczniów, dokształcanie nauczycieli oraz inne zadania oświatowe niezbędne w realizacji np. wsparcie uczniów wymagających specjalnych metod nauki.

Prawie tyle samo, bo ponad 6,5 miliona złotych, kosztuje gminę realizacja programu Rodzina+. Na świadczenia wychowawcze przeznaczono ponad 4,6 miliona złotych. Na pozostałe opłaty rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS potrzeba 1,6 miliona złotych. Sam program „Dobry start” to ponad 220 tysięcy złotych. Z kolei na pomoc społeczną zaplanowano 773 530 złotych. W tej kwocie są opłaty pobytu mieszkańców gminy w DPS i różne formy zasiłków. Natomiast koszt administracji publicznej, w tym m.in. diety radnych, sołtysów i utrzymanie urzędu gminy to prawie 3 miliony złotych.

 Inwestycje z namysłem

Tegoroczne inwestycje, jak zaznaczono na sesji Rady Gminy Brochów, planowane są pod kątem uzyskania dofinansowania. Piotr Szymański wielokrotnie podkreśla, że niektórych z nich nie da się zrealizować bez zewnętrznego wsparcia. Ponadto gmina spłaca nadal zobowiązania od zaciągniętych kredytów m.in. na budowę Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie.

W tym roku prawie 2 miliony złotych w gminie przeznaczone zostało na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Są to wydatki na budowę budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie i ponad pół miliona złotych na infrastrukturę techniczną na terenach rewitalizowanych. Nieco ponad milion złotych pochłonie koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, a ponad 200 tysięcy złotych zakup energii do oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją, remontami i naprawami. Inne wydatki przyjęte w budżecie przez radnych to m.in. ponad 212 tysięcy złotych na świetlicę wiejską w Konarach. Strażacy z OSP w tym roku otrzymają w sumie prawie 270 tysięcy złotych na bieżące wydatki i zakup samochodu operacyjnego. Sporym wydatkiem, bo sięgającym ponad 112 tysięcy złotych jest dofinansowanie połączeń do Sochaczewa.

­– Mieszkańcy tego od nas oczekują i korzystają z tych połączeń. Dopłata pozwala na wyjazd osobom, które nie mają własnego środka transportu, głównie młodzieży i starszym na zakupy, imprezy kulturalne i sportowe – zauważył Piotr Szymański.

Podczas grudniowej sesji radni zaakceptowali kolejnego Honorowego Obywatela Gminy. Został nim Zdzisław Chrzanowski, prezes OSP Brochów i były radny gminy. Dołączył do grona wcześniej wybranych trzech mieszkańców gminy – ks. Jana Zielińskiego, byłego proboszcza parafii w Brochowie, Lucjana Kacprzaka, byłego sołtysa Janowa oraz Andrzeja Fijołka, byłego wójta gminy Brochów.

Nowy Honorowy Obywatel w 1988 roku był członkiem Komitetu Budowy Pomnika w Janowie, zainicjowanej przez Lucjana Kacprzaka. Jest też członkiem brochowskiego bractwa śpiewaczego „Vexilla Regis”.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*